RNDr. Vojtěch Ullmann
- jaderná a radiační fyzika, nukleární medicína -


Tato část systému "AstroNuklFyzika" je věnována hlavnímu oboru autorovy činnosti - oblasti jaderné fyziky a nukleární medicíny, včetně matematických analýz a modelování, vývoje software a využití počítačové techniky v této oblasti. Jakož i postřehům z dlouholetého působení na Klinice nukleární medicíny v Ostravě-Porubě.

V této části je především obsáhlá monografie "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření", podrobně pojednávající o principech a metodách jaderné fyziky, vlastnostech ionizujícího záření, metodách detekce a spektrometrie, aplikacích ionizujícího záření včetně radioterapie a radiodiagnostiky, radionuklidové scintigrafie, radiační ochraně, biologické účinky záření. Dále je zde úplný popis systému OSTNUCLINE pro matematickou analýzu a komplexní vyhodnocování funkčních scintigrafických studií, popis matematických algoritmů v nukleární medicíně, práce "Filtry a filtrace", práce o fantomových měřeních a několik dalších témat souvisejících s jadernou fyzikou, fyzikou záření, nukleární medicínou.
Může být zajímavá jak pro lékaře pracující v oboru nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie
(z hlediska metodiky a pochopení fyzikálně-matematických principů vyšetřovacích metod), tak hlavně pro fyziky, elektroniky či matematiky pracující v těchto oborech. Zájemci zde mohou najít též příslušné metodické materiály pro postgraduální vzdělávání v oboru.

V textech jednotlivých materiálů jsou odkazy na některé další www-stránky s příbuznou tématikou.

Česká spol. nukleární medicíny: http://www.csnm.cz/


Osobní poznámky autora :

Jak jsem se dostal k jaderné fyzice a nukleární medicíně? Ke studiu fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University jsem se rozhodl s cílem věnovat se teorii relativity, teorii pole, astrofyzice a kosmologii. Během studia jsem však zjistil, že nechci zůstat v Praze (důvody zmiňuji v "Předmluvě autora" k okruhu "Relativita-gravitace, astrofyzika, kosmologie") a jinde bych se relativitou&gravitací asi "neuživil". Rozhodl jsem se proto pro jadernou fyziku jako hlavní obor a relativitu, astrofyziku a kosmologii si nechal jako "koníčka". Diplomovou práci jsem dělal v Ústavu jaderného výzkumu ČSAV v Řeži u Prahy na téma jaderné spektroskopie a rentgen-fluorescenční analýzy.

Klinika nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba
Při hledání zaměstnání jsem navštívil několik fyzikálních pracovišť na Moravě, mezi nimi i
Kliniku nukleární medicíny v Olomouci. Zde jsem se setkal s kolegou Ing. Václavem Hušákem, CSc. (nyní profesorem) a s MUDr. Josefem Kubou, CSc. - pozdějším docentem a přednostou Kliniky nukleární mediciny v Ostravě. Doc.Kuba (shodou okolností rovněž rodák z Konice, jak jsem později zjistil) mně navrhl, abych se přihlásil na právě dokončované pracoviště nukleární medicíny v Ostravě-Porubě, kde hledají fyzika a kam on zanedlouho půjde dělat šéfa. A tak od r.1973 pracuji jako fyzik na Klinice nukleární medicíny FN v Ostravě (první rok to ještě bylo provizorní pracoviště v Paskově).

Na tomto nově založeném oddělení (r.1974) vznikl velmi dobrý interdisciplinární pracovní tým - vedle Doc.Kuby jsem úzce spolupracoval s elektronikem Ing.Dubrokou, radiochemikem Ing.Závadou, s dalšími lékaři Dr.Mrhačem a Dr.Kuchařem, farmaceutem Dr.Pekárkem. Později přišli další kolegové chemických oborů- Dr.Šafarčík a Ing.Bartoš, z oboru informatiky Dr.Materová. Z lékařů pak Dr.Kubinyi a Dr.Kraft, později Dr.Dedek, Dr.Širůček, Dr.Černochová, Dr.Palasová, Dr.Drozdková. Velmi plodná byla spolupráce s programátorem Dr.Slaninou z výpočetního střediska FNsP (nyní působí v softwarové firmě Commit, spolupráce částečně pokračuje). Rovněž ostatní spolupracovníci z řad radiologických laborantek a sester vycházeli vstříc při mnoha nestandardních činnostech souvisejících s výzkumnými a vývojovými pracemi. Na pracovišti bylo řešeno několik výzkumných úkolů a grantů. V týmové spolupráci byla na Klinice nukleární medicíny vyvinuta řada originálních metod a postupů, především v oblasti fyzikálně-matematické analýzy radioisotopových studií a jejich komplexního počítačového vyhodnocování. Vycházeli jsme z fyzikálně matematických modelů, ty jsme experimentálně testovali na fantomech a nakonec následovala etapa klinického zkoušení a zavedení do rutinní praxe. Jedním z realizačních výstupů těchto výzkumných a vývojových prací byl systém OSTNUCLINE pro matematickou analýzu a komplexní vyhodnocování scintigrafických studií, jehož nynější verze 3.3 a 2000 jsou rutinně provozovány na řadě pracovišť nukleární medicíny. Znalosti a zkušenosti týmu Kliniky nukleární medicíny (KNM) v Ostravě byly též využívány při přednáškách na sympoziích nejen oboru nukleární medicíny, ale setkaly se s živým zájmem i na symposiích dalších oborů, např. kardiologie či onkologie... Na KNM Ostrava se též pořádají postgraduální semináře a kursy z oboru nukleární medicíny pro VŠ pracovníky z celé republiky, ve spolupráci s KNM Olomouc. Důležitou součástí těchto postgrad. kursů a seminářů jsou komplexně pojaté přednášky z jaderné fyziky a fyziky záření, obsahující i podrobně zpracované oblasti nukleární medicíny ("Scintigrafie"), RTG diagnostiky a Radioterapie.

První dvě desíteletí práce na Klinice nukleární medicíny v Ostravě-Porubě byly "heroické časy"! V týmové spolupráci se nám dařilo dělat špičkovou nukleární medicínu, vývoj a zavádění nových metod na světové úrovni. Zároveň jsem "stíhal" i svůj druhý obor či "hobby", teorii relativity, astrofyziku a kosmologii - v té době jsem napsal monografii "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", která je dosud jediným souhrnným dílem z této oblasti u nás. I po stránce společenské to bylo docela perfektní (viz níže "Společenské dění na KNM").

Po odchodu Doc.Kuby (dosáhl důchodového věku) na Detašované pracoviště nukleární medicíny se přednostou kliniky stal MUDr. Jozef Kubinyi,PhD., s nímž pokračovala úspěšná týmová spolupráce při vývoji metod a programů. Představovalo to zásadní obrat od dřívějšího autoritativního (ba často despotického) řízení KNM k demokratickému kolegiálnímu vedení, s objektivní diskusí s pracovníky na všech úrovních (bohužel to však někteří lidičkové nedovedli ocenit...). Společenská a politická angažovanost Dr.Kubinyiho nakonec vyústila v jeho zvolení do Poslanecké sněmovny za ČSSD; z tohoto důvodu též odešel z funkce přednosty kliniky a oboru nukleární medicíny se věnoval jen úvazkem 0,1. Považoval jsem odchod tak erudovaného odborníka za velkou ztrátu pro obor nukleární medicíny u nás (rozmlouval jsem mu to a doufal, že to snad bude aspoň částečně vyváženo jeho přínosem na poli společenském; jeho působení ve funkci ministra zdravotnictví však bylo jen krátkodobé a málo úspěšné...). Naštěstí se Dr.Kubinyi vrátil do oboru nukleární medicíny a nyní velmi aktivně a erudovaně pracuje ve funkci primáře Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze.

Přednostou KNM v Ostravě se stal MUDr. Otakar Kraft, PhD., s nímž rovněž pokračuje spolupráce při vývoji diagnostických metod a programů a při publikační činnosti. Ale toto již je současnost, informace o dalším dění na KNM v Ostravě lze nalézt na: http://www.fno.cz/klinika-nuklearni-mediciny .

Kromě spolupracovníků z KNM v Ostravě jsem v oblasti nukleární medicíny spolupracoval i s kolegy z jiných pracovišť. Byli to především kolegové Prof. Václav Hušák, Ing. Jiří Erban, K.Kleinbauer z KNM Olomouc, dále prim.MUDr. Jiří Bakala a Ing. Petr Minář z odd. nukleární medicíny Zlín, Ing. Helena Trojanová (Sůrová) a Doc. Martin Šámal z KNM-BFÚ Praha, Ing. Ladislav Dubroka a Dr. Gábor Gesztes z G&G Medical, Ing.Dr. Miroslav Rössler, MUDr. Vojtěch Grecman a Ing. Václav Poljak z ONM Uherské Hradiště, MUDr. Rudolf Kopáček z ONM Ústí n.Labem, MUDr. Jiří Hrbáč z ONM Opava, ... a mnozí další ... Jsem jim vděčný za cenné rady a inspiraci.

Společenské dění na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba
Při založení Oddělení nukleární medicíny KNsP v Ostravě-Porubě se (snad šťastnou shodou okolností..?..) sešel vzácně vyvážený kolektiv pracovníků, většinou mladých, s aktivním zájmem - někdy i "zápalem" - pro tehdy se rozvíjející obor nukleární medicíny. Vedle velmi erudované odborné práce vzkvétala i vzájemná přátelská komunikace mezi pracovníky, včetně zábavy, mnohdy značně bujaré, z řadou příjemných a někdy i humorných příhod. Dovolil bych si některé z nich letmo uvést.
   Společenskou "duší" naší KNM byl po mnoho let MUDr. Otakar Kuchař, extrémně slušný, skromný a empatický člověk. Jedině na něho prim.Kuba dal a od něho si nechal korigovat některé největší výstřelky své impulzivní a maniakálně egocentrické povahy. Dr.Kuchař "nezkazil žádnou legraci" a byl hybnou silou společných posezení pracovníků KNM. V té době (70.-80. léta) se na pracovištích hodně propagovaly tzv. "Brigády socialistické práce" (BSP). Původně snad dobrá myšlenka se většinou zvrhla v byrokratický formalismus, ale Dr.Kuchař to dokázal pojmout v pozitivním smyslu: naplánovaly se určité úkoly (které se z odborného hlediska stejně řešily) a příslušná "schůze" BSP se pojala jako přátelské posezení celého pracovního kolektivu, s hojným popíjením, zábavou a legrací až do pozdních večerních (někdy i ranních) hodin.
   Těchto našich posezení se v té době někdy účastnili i ředitelé celého ústavu - MUDr.Halbich a později MUDr.Fitřík. Bylo sympatické, že někteří tehdejší ředitelé se necítili tak elitářsky nadřazení svým "podřízeným" spolupracovníkům, neobklopovali se svitou svých oblíbenců, ale snažili se být i v neformálním styku s kolegy z jednotlivých pracovišť...
Zmíním některé humorné příběhy:  
   Pro povzbuzení popíjení vína obcházel Ota Kuchař u stolu jednotlivé spolupracovnice a přiťukávál si s nimi červeným vínem - ať pijí, že je to na "ty kurvinky". Nebo se sloganem "pijte, ať jste povolnější". Bylo to samozřejmě myšleno jen obrazně, ve vší slušnosti....
   Na našem pracovišti jsme používali kapalný dusík pro chlazení polovodičového Ge(Li) detektoru
(§2.5 "Polovodičové detektory"). Napadlo mne, že bychom mohli zkusit tímto kapalným dusíkem vychladit slivovici, která by se tak stala pevným ledem. Na večírku BSP jsem tento neobvyklý alkohol přinesl k ochutnání. Konstatovali jsme, že je velmi jemný. V té době na našem pracovišti pobýval na dlouhodobé stáži kolega radiochemik Dr. Pavel Krejčí, přezdívaný Palo, z oddělení nukleární medicíny v Opavě (specializoval se na in vitro laboratorní metody RIA). Palovi zmrazená slivovice velmi zachutnala, říkal že tam ani není poznat alkohol. A tak hojně popíjel, či spíše chroustal, tu zmrzlou slivovici. V naší konferenční místnosti, kde se různé ty večírky konaly, byly kromě obyčejných židlí i delší lavičky pro asi 4 osoby. Pavel ještě se třemi dalšími kolegy degustoval tu zmrzlou slivovici právě na této lavičce. Začal se čím dál víc kývat v rytmu hudby, načež se celá lavička převrátila dozadu a všichni se s křikem ocitli na zemi. Palo již nemohl sám vstát, domů nešel a musel přespat na pracovišti. Inu, ta zmrzlá slivovice byla ošidná..!.. .............
   .................... ...................


Antropický princip aneb kosmický Bůh
Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann