Zpět: Seznam komplexních programů

3.19. Vyhodnocování radionuklidové flebografie

Radionuklidová flebografie (venografie) je multistatická scintigrafie sloužící k posouzení průchodnosti hlubokého a povrchového žilního systému především dolních končetin.

Vyhodnocení této statické scintigrafie sestává ze dvou etap :

Střádání studie

Scintigrafické vyšetření provádíme po aplikaci cca 100 MBq 99mTc-MAA v malém objemu tenkou jehlou do periferní žíly na dorzu nohy. Při radionuklidové flebografii snímkujeme okamžitě po aplikaci postupně oblasti žil lýtka, popliteální žíly, žíly stehen a pánevní oblasti. Provádíme dvě série scintigramů:

  1. Po aplikaci se škrtidly nad kotníkem a pod kolenem, kdy krevní proud probíhá hlubokými žilními kmeny lýtka a stehna.
  2. Po uvolnění škrtidel, kdy krev proudí hlubokými i povrchovými žilami.

Doporučený režim střádání:

matice 128´ 128 , 16 bitů , předvolba min. 200 000 imp.

Série se škrtidly:

1.obraz: Bérec 2.obraz: Stehno 3.obraz: Ileofem.přechod 4. Pánev

Série bez škrtidel:

5.obraz: Bérec 6.obraz: Stehno 7.obraz: Ileofem.přechod 8. Pánev

Toto pořadí projekcí odpovídá implicitní předvolbě v programu FLEBOGR, takže při jeho dodržení není třeba při vyhodnocování permutovat pořadí projekcí.

Vyhodnocování studie

Nejprve vyvoláme požadovanou scintigrafickou studii v základním menu PROCESSING (skládá-li se z více studií, volíme je postupně a pomocí příkazu “Další” je pro vyhodnocení spojíme v jednu). Spustíme komplexní program FLEBOGR - statická flebografie.

Pořadí projekcí a vizuální hodnocení

Na displeji se zobrazí nastřádané obrazy a popíší se názvy projekcí v implicitním pořadí: Bérec - Stehno - Ileofem.přechod – Pánev se škrtidly v horní části obrazovky a tytéž obrazy bez škrtidel v dolní části obrazovky (zobrazí se jen tolik snímků kolik bylo nastřádáno). Pokud pořadí projekcí souhlasí a chceme ponechat všechny obrazy, odpovíme na otázku programu “Pořadí projekcí v pořádku?” kladně. V opačném případě (záporná odpověď) specifikujeme postupně na pokyny programu skutečné přiřazení obrázků názvům projekcí. Tímto způsobem lze nejen přehazovat pořadí projekcí, ale též určité obrazy zvolit a jiné zavrhnout pro další zobrazení, zpracování a dokumentaci.

Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením projekcí, nastupuje vizuální hodnocení. Normální obraz žil je kontrastní a dobře ohraničený, stejnoměrně široký. V patologických případech můžeme pozorovat přerušení průběhu zobrazeného žilního kmene (trombóza), retenci radioindikátoru (např. v místě zánětu nebo trombu), popř. zobrazení kolaterálního oběhu v důsledku uzávěru.

Pro vizuální hodnocení můžeme použít buď implicitní standardní formulaci normálového hodnocení, např. :

Po aplikaci radioindikátoru 99m-Tc-MAA na dorzu ...pravé...levé... nohy
pozorujeme při zatažených škrtidlech odtok radioindikátoru hlubokým
žilním systémem bérce, dále přes v.poplitea a vena femoralis do v.iliaca
a dolní duté žíly.
Po odstranění škrtidel odtéká radioindikátor částečně povrchovým
a částečně hlubokým žilním systémem.

Z á v ě r :
N o r m á l n í nález při radionuklidové flebografii .

nebo nestandardní volný text patologického nálezu.

Závěrečný protokol

Na displeji se pak zobrazí všechny zvolené obrazy, přičemž můžeme nastavit jejich optimální modulaci (LT/UT). V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.18.1.

Zpět: Seznam komplexních programů