Zpět: Seznam komplexních programů

3.15. Vyhodnocování obecné dynamické studie

Program slouží k jednoduchému standardizovanému vyhodnocování těch dynamických (funkčních) studií, pro něž nejsou k dispozici příslušné komplexní programy.

Vyhodnocení obecné dynamické studie zpravidla sestává z pěti etap :

Vyhodnocování studie

Po vyvolání požadované scintigrafické studie *) v základním menu PROCESSING spustíme komplexní program GENDYN - obecná dynamická studie. Na dotaz programu vložíme název scintigrafické studie - ten bude potom uveden v záhlaví výsledného protokolu.
*) Podobně jako u ostatních vyhodnocení, i zde lze pomocí příkazu "Další" vyvolat, zřetězit a simultánně vyhodnocovat několik scintigrafických studií.

Sekvence a sumace snímků, vizuální hodnocení

Všechny snímky dynamické studie by se na obrazovku v přiměřené velikosti zpravidla nevešly. Je proto třeba pro sekvenci zobrazovaných obrazů specifikovat vhodnou sumaci jednotlivých snímků. Sumaci snímků specifikujeme tím, že zadáme časové intervaly, pro něž se budou snímky dynamické sdudie sumovat. Tyto snímky se pak sumují a zobrazují na displeji spolu s údajem odpovídajícího časového intervalu.

Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením časových intervalů, nastupuje vizuální hodnocení, přičemž můžeme použít jak implicitní standardní formulace normálového či patologického hodnocení vybírané z disku, tak nestandardní volný text.

Vyznačení ROI a hodnocení křivek

Chceme-li podrobněji posuzovat dynamiku distribuce radioindikátoru během vyšetřovaného děje, vyznačíme na obrazech postupně zájmové oblasti, z nichž program vytvoří křivky časového průběhu distribuce radioindikátoru v odpovídajících místech vyšetřovaného objektu. Každou ROI můžeme opatřit názvem, který pak bude v protokolu popisovat příslušnou křivku.

Při jednodchém zpracování programem GENDYN hodnotíme křivky většinou vizuálně - v rámečku dole editujeme a vkládáme text slovního hodnocení.
V budoucích verzích programu však plánujeme vytvořit možnost jednoduché matematické kvantifikace křivek (gradienty nárustu, poločasy exkrece, integrály a derivace křivek a pod.).

Závěrečný protokol

Na displeji se zobrazí sekvence sumovaných obrazů s uvedenými časovými intervaly a křivky časového průběhu distribuce radioindikátoru během dynamické studie s vyznačenou časovou osou (křivky jsou baravně odlišeny a opatřeny názvy ROI z nichž pocházejí). V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a křivek, včetně závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, křivky, kvantitativní údaje o dynamice radioindikátoru, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.15.1.

Zpět: Seznam komplexních programů