Zpět: Seznam komplexních programů

3.14. Vyhodnocování obecné statické studie

Program slouží k jednoduchému standardizovanému vyhodnocování těch statických (multistatických) studií, pro něž nejsou k dispozici příslušné komplexní programy.

Vyhodnocení obecné statické studie zpravidla sestává ze čtyř etap :

Vyhodnocování studie

Po vyvolání požadované scintigrafické studie *) v základním menu PROCESSING spustíme komplexní program GENSTAT - obecná statická studie. Na dotaz programu vložíme název scintigrafické studie - ten bude potom uveden v záhlaví výsledného protokolu.
*) Podobně jako u ostatních vyhodnocení, i zde lze pomocí příkazu "Další" vyvolat, zřetězit a simultánně vyhodnocovat několik scintigrafických studií.

Pořadí projekcí a vizuální hodnocení

Na displeji se zobrazí nastřádané obrazy jednotlivých projekcí (zobrazí se jen tolik projekcí, kolik snímků bylo nastřádáno). Pokud souhlasíme s pořadím projekcí a chceme ponechat všechny obrazy, odpovíme na otázku programu ”Pořadí projekcí v pořádku?” kladně. V opačném případě (záporná odpověď) specifikujeme postupně na pokyny programu požadované pořadí projekcí. Tímto způsobem lze nejen přehazovat pořadí projekcí, ale též určité obrazy zvolit (a jiné zavrhnout) pro další zobrazení, zpracování a dokumentaci. Každý obraz můžeme opatřit názvem (např. název projekce, časový údaj a pod.) - tento název bude pak u příslušného obrazu figurovat v protokolu. Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením názvů, nastupuje vizuální hodnocení, přičemž můžeme použít jak implicitní standardní formulace normálového či patologického hodnocení vybírané z disku, tak nestandardní volný text.

Kvantifikace relativní akumulace radioindikátoru

Pokud chceme kvantifikovat relativní depozice radioindikátoru v jednotlivých místech obrazů, na displeji nejprve vybereme obraz (projekci), na němž chceme požadované místo kvantifikovat. Podle pokynů na obrazovce nejprve vyznačíme určitou referenční oblast, k níž budou vztahovány hodnoty depozice radioindikátoru v dalších místech. Pak postupně vyznačujeme požadované zájmové oblasti a na pokyn programu vkládáme jejich názvy. Pro každou takovou oblast se nám vypočítá relativní depozice radioindikátoru v odpovídajícím místě v procentech vzhledem k referenční oblasti. Pokud již nechceme dále kvantifikovat, zobrazí se nám sumární tabulka výsledků pro všechna kvantifikovaná místa.

Závěrečný protokol

Na displeji se zobrazí všechny předvolené obrazy opatřené názvy, popř. spolu s výsledky stanovení relativní akumulace radioindikátoru v jednotlivých místech. V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, kvantitativní údaje o distribuci radioindikátoru, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.14.1.

Zpět: Seznam komplexních programů