Zpět: Seznam komplexních programů

3.17. Vyhodnocování radionuklidové scintimamografie

Statická scintigrafie prsů (scintimamografie) slouží k diagnostice nádorových procesů v oblasti prsů a axilárních uzlin .

Vyhodnocení této jednoduché statické scintigrafie sestává ze dvou etap :

Střádání studie

Scintigrafické vyšetření provádíme po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-MIBI.

Doporučený režim střádání:

matice 128´ 128 , 16 bitů , předvolba min. 200 000 imp.

1.obraz: Levý prs - boční 2.: Značení 3.: Pravý prs - boční 4.: Značení

5.obraz: Levý prs – A P 6.: Značení 7.: Pravý prs – A P 8.: Značení

Toto pořadí projekcí odpovídá implicitní předvolbě v programu MAMOGR, takže při jeho dodržení není třeba při vyhodnocování permutovat pořadí projekcí.

Vyhodnocování studie

Nejprve vyvoláme požadovanou scintigrafickou studii v základním menu PROCESSING (skládá-li se z více studií, volíme je postupně a pomocí příkazu “Další” je pro vyhodnocení spojíme v jednu). Spustíme komplexní program MAMOGR - statická scintimamografie.

Pořadí projekcí a vizuální hodnocení

Na displeji se zobrazí nastřádané obrazy a popíší se názvy projekcí v implicitním pořadí: L.prs-boční – Značení – P.prs-boční – Značení – L.prs-AP – Značení – P.prs-AP – Značení (zobrazí se jen tolik projekcí, kolik snímků bylo nastřádáno). Pokud pořadí projekcí souhlasí a chceme ponechat všechny obrazy, odpovíme na otázku programu “Pořadí projekcí v pořádku?” kladně. V opačném případě (záporná odpověď) specifikujeme postupně na pokyny programu skutečné přiřazení obrázků názvům projekcí. Tímto způsobem lze nejen přehazovat pořadí projekcí, ale též určité obrazy zvolit a jiné zavrhnout pro další zobrazení, zpracování a dokumentaci. Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením projekcí, nastupuje vizuální hodnocení, přičemž můžeme použít jak implicitní standardní formulaci normálového hodnocení, např. :

Po aplikaci radioindikátoru 99m-Tc-MIBI na scintigramech nepozorujeme v prsech
ani v axilách žádná ložiska patologické depozice radioindikátoru, která by svědčila
pro nádorový proces.

Z á v ě r :
Normální nález při radionuklidové scintimamografii.

nebo nestandardní volný text patologického nálezu.

Závěrečný protokol

Na displeji se pak zobrazí všechny zvolené obrazy, přičemž můžeme nastavit jejich optimální modulaci (LT/UT). V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.17.1.

Zpět: Seznam komplexních programů