Zpět: Seznam komplexních programů

3.12. Vyhodnocování statické scintigrafie skeletu

Statická scintigrafie skeletu  používá osteotropní radioindikátor 99mTc-MDP (metylendifosfonát), který se vychytává v kostních lézích se zvýšenou osteoblastickou aktivitou, např. metastázách, frakturách, ložiscích osteomyelitidy. Vyhodnocení statické scintigrafie skeletu sestává ze tří etap :

Střádání dat

Scintigrafické vyšetření provádíme za 2 až 4 hodiny po intravenózním podání 99mTc-MDP (metylendifosfonát).

Doporučený režim střádání:

matice 256´ 256 , 16 bitů , předvolba min. 200 000 imp.

Většinou 6 - 8 obrazů v projekcích AP i PA :

Osový skelet : pánev , celá páteř, kalva

+ podle potřeby cílené projekce horních nebo dolních končetin

Na pořadí projekcí v podstatě nezáleží - při vyhodnocování lze permutovat pořadí projekcí a též volit, které z obrazů chceme zobrazit a hodnotit.

Vyhodnocování studie

Po vyvolání požadované scintigrafické studie v základním menu PROCESSING spustíme komplexní program OSTEOSTAT - statická scintigrafie skeletu.

Pořadí projekcí a vizuální hodnocení

Na displeji se zobrazí nastřádané obrazy jednotlivých projekcí (zobrazí se jen tolik projekcí, kolik snímků bylo nastřádáno). Pokud souhlasíme s pořadím projekcí a chceme ponechat všechny obrazy, odpovíme na otázku programu “Pořadí projekcí v pořádku?” kladně. V opačném případě (záporná odpověď) specifikujeme postupně na pokyny programu požadované pořadí projekcí. Tímto způsobem lze nejen přehazovat pořadí projekcí, ale též určité obrazy zvolit (a jiné zavrhnout) pro další zobrazení, zpracování a dokumentaci. Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením projekcí, nastupuje vizuální hodnocení, přičemž můžeme použít jak implicitní standardní formulaci normálového hodnocení, např.

Na scintigrafických obrazech skeletu v jednotlivých projekcích
nepozorujeme žádná ložiska zvýšené akumulace radioindikátoru,
která by svědčila pro kostní léze.

Z á v ě r :
N o r m á l n í s c i n t i g r a m s k e l e t u .

Podpis: MUDr................... ,

nebo text patologického nálezu, např.

Při hodnocení scintigrafických obrazů skeletu pozorujeme následující
ložiska patologické akumulace radioindikátoru :
.......... ...................

Z á v ě r :
Nalézáme ložiska patologické akumulace radioindikátoru výše
uvedené lokalizace, svědčící pro kostní léze.

Podpis: MUDr. ..........

Kvantifikace depozice v lézích

Pokud chceme kvantifikovat relativní zvýšení depozice radioindikátoru v kostních lézích, pro požadovanou lézi na displeji vybereme obraz (projekci), na němž chceme lézi kvantifikovat. Podle pokynů na obrazovce pak vyznačíme zájmové oblasti:

L é z e .................... ROI 1

Referenční kost ...... ROI 2

Tkáňové pozadí ...... ROI 3

Implicitně používáme iregulární zájmové oblasti (IR), můžeme však použít i kvadrangulární (RI). Po ukončení vymezování ROI vložíme na pokyn programu název analyzované léze. Program provede korekci na tkáňové pozadí, vypočítá a na displeji zobrazí výslednou hodnotu relativního zvýšení depozice radioindikátoru v lézi v [ %] vzhledem k vyznačené oblasti referenční kosti. Pokud chceme, můžeme pokračovat v kvantifikaci další léze. Pokud již nechceme dále kvantifikovat, zobrazí se nám sumární tabulka výsledků pro všechny kvantifikované léze obr.3.12.1.

Závěrečný protokol

Na displeji se zobrazí všechny předvolené projekce skeletu popř. spolu s výsledky stanovení relativní akumulace lézí. V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, výsledek stanovení relativního kontrastu lézí, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.12.2.

Zpět: Seznam komplexních programů