Zpět: Seznam komplexních programů

3.8. Vyhodnocování dynamické studie perfuze mozku

Pomocí tohoto vyšetření získáme kvalitativní informace o průchodnosti velkých intrakraniálních cév, resp. jiných hrubých abnormalitách intrakraniální cirkulace, a kvantitativní informace o relativní perfuzi obou mozkových hemisfér.

Střádání dat

Pacient leží v poloze na zádech, detektor kamery opatřený kolimátorem s vysokou citlivostí je přiložen nad kranium v AP-projekci. Nutno dbát na to, aby sagitální rovina byla přesně kolmá k rovině detektoru. Spojnice nasus-meatus ac.ext. probíhá vertikálně. Pomocí bodového zdroje (pointeru) se přesvědčíme, zda vertex je v zorném poli detektoru.

Doporučený režim střádání :

matice 64x64

1.grupa : 80 snímků 0.5 sec./snímek

2.grupa : 1 snímek 120 sec.

První grupa zachycuje vlastní dynamiku perfuze, statický snímek tvořící 2.grupu není povinný, ale je vhodný pro automatické vymezování ROI hemisfér v programu. Střádání dat odstartujeme okamžitě po intravenózní aplikaci bolusu 99mTc o aktivitě cca 600-800 MBq.

Vyhodnocování studie

Po vyvolání scintigrafické studie v základním menu systému OSTNUCLINE spustíme komplexní program PERMO - perfuze mozku.

Vizuální hodnocení snímků

Program nejprve zobrazuje série sumačních snímků (spolu s příslušnými časovými intervaly) a nabízí je k předběžnému slovnímu hodnocení - buď implicitní normálovou formulací "Na scintigrafických obrazech průchodu bolusu mozkovou cirkulací nelze diferencovat okluzi velkých mozkových cév", nebo volným textem.

Vymezování zájmových oblastí hemisfér

Následuje automatické vymezování zájmových oblastí mozkových hemisfér. K tomuto účelu program použije poslední (statický) obraz studie, pokud byl podle výše uvedeného doporučení nahrán a má dostatečnou informační hustotu; v opačném případě potřebný obraz získá sumací celé studie. Na tomto obraze se nejprve automaticky vytvoří svislá osa symetrie, kterou příkazy "left" a "right" můžeme v případě potřeby posouvat doleva a doprava. Po odsouhlasení polohy osy symetrie se (v paměti počítače) obraz kolem této osy překlopí a sečte, nalezne se těžiště vzniklé levé+pravé hemisféry a v polárních souřadnicích s počátkem v tomto těžišti se pomocí radiálních řezů hledají hranice hemisféry. Takto automaticky vzniklá ROI se zobrazí v pravé hemisféře a je nabídnuta ke kontrole a příp. ruční modifikaci (dbáme na to, aby v ní nebyly zahrnuty struktury šípového splavu, vasa interhemisphe- rica, basální struktury a kalva). Po odsouhlasení se podle osy symetrie vytvoří identická ROI i v levé hemisféře.

Matematické zpracování křivek

Z takto vymezených ROI pravé a levé hemisféry pak program vytvoří křivky časového průběhu radioaktivity v hemisférách. Na součtu těchto křivek program automaticky (s možností ruční modifikace) stanovuje některé význačné body: bod příchodu aktivity, bod maxima, bod rozhraní časné a pozdní arteriální fáze a koncový bod prvního průchodu radioin- dikátoru. Snímky odpovídající takto stanoveným význačným fázím jsou pak sumovány a ukládány do SAVE AREA. Na displeji se zobrazují obrazy časné arteriální fáze a pozdní arteriální fáze, které jsou nabídnuty k vizuálnímu hodnocení perfuze mozkových hemisfér. Předběžný text vizuálního hodnocení můžeme modifikovat a doplnit např. o specifikaci úseků cév s okluzí nebo susp. okluzí. Obrazy spolu s hodnotícím textem se pro dokumentaci fotografují.

Následuje kvantifikace křivek z levé a pravé hemisféry za účelem porovnání perfuze obou hemisfér. Nejprve se provede korekce těchto křivek na mrtvou dobu systému kamera-počítač. Na křivkách pravé a levé hemisféry jsou pak automaticky (s možností ruční korekce) stanovovány body příchodu aktivity a body maxima, křivky jsou mezi těmito hranicemi integrovány a je počítán index relativního průtoku levou a pravou hemisférou. Normální rozmezí indexu je 0.9 - 1.06 (doporučujeme však ověření na vlastním souboru nemocných). Barevně odlišené křivky průtoku pravou a levou hemisférou spolu s hodnotou indexu relativní perfuze a časy maxim se zobrazují na displeji, odkud se fotografují.

Závěrečný protokol

Na displeji se pak sumárně zobrazí význačné obrazy, křivky spolu s hodnotou indexu symetrie perfuze. V dolní části displeje se zobrazí text slovního hodnocení, který lze editovat, upravit nebo vložit závěr a podpis hodnotícího lékaře. Takto připravený text se pak spolu s obrazy, křivkami a kvantitativními parametry vytiskne v závěrečném protokolu:

Počítačové vyhodnocení dynamické scintigrafie perfúze mozku
Vizuální hodnocení :
Po intravenózní aplikaci 99m-Tc na scintigrafických obrazech průchodu bolusu mozkovou cirkulací pozorujeme dobrou a symetrickou perfuzi obou mozkových hemisfér, bez okluze velkých mozkových cév.

Z á v ě r :
Vizuální hodnocení sekvenčních scintigramů a kvantitativní analýza křivek svědčí pro dobrou a symetrickou perfuzi obou mozkových hemisfér.

Struktura programu PERMO

Program PERMO se skládá z následujících samostatných částí :

PERMO 1 - zobrazení série snímků, vizuální hodnocení
PERMO 2 - automatické vymezení ROI hemisfér, vytvoření křivek
PERMO 3 - sumace obrazů časné a pozdní art. fáze, slovní hodnocení
PERMO 4 - kvantifikace křivek, výpočet indexu relat. perfuze hemisfér, tisk protokolu

Obsazení SAVE AREA po skončení programu PERMO :

SA 1 - křivky levé a pravé hemisféry
SA 3 - obraz časné art. fáze
SA 4 - obraz pozdní art. fáze

Zpět: Seznam komplexních programů