Zpět: Seznam komplexních programů

3.7. Vyhodnocování statické scintigrafie ledvin

Vyhodnocení statické scintigrafie ledvin s použitím radioindikátoru 99mTc-DMSA sestává ze tří etap:

Střádání dat

Scintigrafické vyšetření provádíme za 2 až 4 hodiny po intravenózním podání 99mTc-DMSA.

Doporučený režim střádání:

matice 128´ 128 , 16 bitů , předvolba min. 200 000 imp.

1.obraz: Posterior
2.obraz: Anterior

Další projekce podle potřeby:
3.obraz: DX, 4.obraz: SIN,
5.obraz: RPO, 6.obraz: LPO

Toto pořadí projekcí odpovídá implicitní předvolbě v programu RENSTAT, takže při jeho dodržení není třeba při vyhodnocování permutovat pořadí projekcí. Pokud z nějakého důvodu není provedena přední projekce, program respektuje tuto skutečnost a provede výpočet separované funkce pouze z projekce zadní (samozřejmě bez korekce na absorbci).

Vyhodnocování studie

Po vyvolání požadované scintigrafické studie v základním menu PROCESSING spustíme komplexní program RENSTAT - statická scintigrafie ledvin.

Pořadí projekcí a vizuální hodnocení

Na displeji se zobrazí nastřádané obrazy ledvin a popíší se názvy projekcí v implicitním pořadí: Posterior - Anterior - DX - SIN - RPO - LPO (zobrazí se jen tolik projekcí, kolik snímků bylo nastřádáno). Pokud pořadí projekcí souhlasí a chceme ponechat všechny obrazy, odpovíme na otázku programu “Pořadí projekcí v pořádku?” kladně. V opačném případě (záporná odpověď) specifikujeme postupně na pokyny programu skutečné přiřazení obrázků názvům projekcí. Tímto způsobem lze nejen přehazovat pořadí projekcí, ale též určité obrazy zvolit a jiné zavrhnout pro další zobrazení, zpracování a dokumentaci. Máme-li zobrazeny obrazy s odpovídajícím přiřazením projekcí, nastupuje vizuální hodnocení, přičemž můžeme použít jak implicitní standardní formulaci normálového hodnocení, např.

Po intravenózní aplikaci radioindikátoru se zobrazují ledviny
obvyklého tvaru, velikosti i uložení. Rozložení radioindikátoru
je homogenní, bez ložiskových změn.

Z á v ě r :
N o r m á l n í s c i n t i g r a m l e d v i n
se symetrickou distribucí funkce.

Podpis: MUDr. “ ,

nebo nestandartní volný text patologického nálezu.

Vyznačení zájmových oblastí

Pokud chceme stanovovat separovanou funkci, na displeji se zobrazí nejprve ledviny v zadní projekci s označením levé a pravé ledviny. Podle pokynů na obrazovce vyznačíme zájmové oblasti:

Levá ledvina ........... ROI 1

Pravá ledvina .......... ROI 2

Tkáňové pozadí ...... ROI 3

Pozadí lokalizujeme nejlépe do oblasti mezi oběma ledvinami, nebo pod nimi. Implicitně používáme iregulární zájmové oblasti (IR), můžeme však použít i kvadrangulární (RI). Po ukončení vymezování ROI na zadní projekci vyznačíme stejným způsobem ROI ledvin a pozadí na obraze přední projekce. Pozor na pořadí - v přední projekci začínáme ROI 1 levé ledviny na pravé straně obrazu!

Kvantifikace separované funkce

Po ukončení značení ROI se provede vlastní výpočet relativní funkce. Pro oba obrazy se zintegrují ROI levé a pravé ledviny, odečte se pozadí, pomocí geometrického průměru integrálů sobě odpovídajících ledvin v přední a zadní projekci se provede korekce na rozdílnou absorbci záření gama a vypočítá se relativní funkce každé ledviny v procentech globální funkce obou ledvin.

Korekce na absorbci záření g

Jestliže je hloubka uložení levé a pravé ledviny v těle různá, záření g z každé této ledviny musí před svou detekcí v kameře projít poněkud rozdílnou vrstvou tkáně a tím bude různě absorbováno. Může tím být ovlivněn výsledek stanovení separované funkce levé a pravé ledviny. Absorbce záření g v tkáni je dána exponenciálním zákonem

I = Io . e - m . d ,

kde Io je původní intenzita záření (bez absorbce), I je intenzita po průchodu vrstvou tkáně tloušťky d, m je lineární součinitel zeslabení (pro záření g 99mTc o energiii 140 keV je absorbční faktor m @ 0.15 cm-1). Ke korekci absorbce pomocí tohoto exponenciálního zákona bychom však potřebovali znát přesné hloubky d uložení obou ledvin, které neznáme a které ostatně mohou záviset na poloze pacienta (vsedě, vleže na zádech nebo na břichu). Nasnímáme-li však scintigrafické obrazy ledvin ve dvou protilehlých projekcích (přední a zadní), lze porovnáním naměřeného počtu impulsů z protilehlých projekcí provést korekci na odlišnou absorbci záření g z ledvin uložených v různých hloubkách. Z exponenciálního zákona absorbce plyne, že této korekce bude dosaženo, když pro výpočet separované funkce použijeme geometrické průměry nastřádaného počtu impulsů v ROI levé a pravé ledviny vzaté z obrazu zadní a přední projekce:Ö LPost . LAnt . 100 [ %] Ö RPost . RAnt . 100[ %]

L = ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ , R = ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ,

Ö LPost . LAnt + Ö RPost . RAnt Ö LPost . LAnt + Ö RPost . RAnt

kde L a R je výsledná separovaná funkce levé a pravé ledviny v procentech globální funkce, LPost a Lant jsou počty impulsů (integrály) v ROI 1 levé ledviny z obrazů zadní (Post.) a přední (Ant.) projekce, RPost a RAnt jsou tytéž veličiny počítané pro ROI 2 pravé ledviny.

Na obrazovce se objeví obě projekce ledvin s řadou mezivýsledků - velikosti ledvin, relativní funkce pravé a levé ledviny pro jednotlivé projekce i po korekci na diferentní absorbci záření gama z levé a pravé ledviny, zpětně propočtená diference hloubky uložení levé a pravé ledviny, přepočet separované funkce ve vztahu k velikosti levé a pravé ledviny - obr.3.7.1:

Zde máme možnost buď výpočet odsouhlasit,
nebo jej opakovat pro stejné nebo jiné projekce, s korekcí nebo bez korekce na absorpci, popř. explicitně zadat diferenci hloubek uložení ledvin *) .
*) Pokud byla akvizičním programem nastřádána jen např. zadní projekce, pak program rozpozná, že se jedná o jednosnímkovou studii a provede výpočet relativní funkce ledvin hned po ukončení vymezování ROI v této projekci. Pokud chceme u kompletní studie počítat relativní funkci jen z jedné projekce, vyznačíme ROI jen na této projekci a na druhé ne. Tím je druhá projekce ignorována a výpočet se provede pouze z jedné projekce, tedy bez korekce. Taková situace nastává tehdy, když je zřejmé, že přední projekce je špatné kvality (např. někdy u obesity) a korekce by nebyla správná. V závěrečném protokolu je přitom uvedeno, zda výpočet byl proveden pro obě projekce, nebo pouze pro zadní či přední projekci. Je však třeba upozornit, že korekce na diferentní absorbci záření gama z levé a pravé ledviny může podstatně zpřesnit výsledek. Pokud rozdíl v poloze ledvin přesahuje 1/4 výšky ledviny, může být korekce klinicky významná, při posunu o 1/2 a více je korekce pro získání správného výsledku nezbytná.

Závěrečný protokol

Na displeji se zobrazí všechny předvolené projekce ledvin spolu s výsledkem stanovení separované funkce.
V rámečku dole můžeme editovat text slovního popisu scintigrafických obrazů a závěru. Nakonec můžeme vytisknout protokol, obsahující (kromě základních údajů jako je jméno pacienta) příslušné obrazy, výsledek stanovení relativní funkce ledvin a text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.7.2.

Zpět: Seznam komplexních programů