Zpět: Seznam komplexních programů

3.16. Vyhodnocování radionuklidové splenoportografie

Dynamická radionuklidová splenoportografie slouží k vyšetření krevního průtoku portálním řečištěm a zjišťování příp. portosystémových zkratů.

Po intrasplenické aplikaci prochází radiondikátor rychle přes slezinnou žílu a vena portae do jater a odtud jaterními žilami do dolní duté žíly a do srdce. Tento průtok zachycuje pomocí scintilační kamery radionuklidová splenoportografie.

Vyhodnocení dynamické splenoportografie sestává ze tří etap :

Střádání studie

Pacienta uložíme na záda pod kameru tak, aby vyšetřované struktury byly v zorném poli – slezina v pravém dolním okraji zorného pole, játra v levé dolní (popř. střední) části obrazu a oblast srdce a plic v horní části. Pro přesné stanovení místa vpichu je výhodné v oblasti mezižebří označit na kůži obrysy sleziny a křížkem střed sleziny v maximálním výdechu pacienta pod kamerou při předcházející statické scintigrafii sleziny. V místě tohoto křížku pak při vlastní splenoportografii aplikujeme radioindikátor opět v maximálním výdechu pacienta.

Intrasplenickou aplikaci radioindikátoru 99mTc-pertechnetátu v malém objemu (do 1 ml.) provedeme tenklou jehlou a dostatečně rychle (téměř “bolusově”), aby byla dobře vyjádřená fáze prvního průtoku. Současně spustíme střádání dynamické studie, která zachycuje průtok radioindikátoru portálním a systémovým řečištěm.

Doporučený režim střádání:

Dynamická studie: matice 64 ´ 64, 16 bitů 60 snímků po 2 sec.

Vyhodnocování studie

Po vyvolání požadované dynamické scintigrafické studie v základním menu PROCESSING spustíme komplexní program SPLDYN – vyhodnocení dynamické splenoportografie.

Vizuální hodnocení dynamických obrazů

Nejprve se na obrazovce vytvoří série vhodně nasumovaných snímků (spolu s hodnotami příslušných časových intervalů), zachycujících jednotlivé fáze průchodu radioindikátoru oblastmi: slezina ® v.lienalis ® v.portae ® játra ® systémový oběh.

Za normálních okolností po itrasplenické aplikaci radioindikátor rychle prochází přes v.lienalis a v.portae do jater, tam se průtok patřičně zpomalí v kapilárním řečišti, načež jaterními žilami a dolní dutou žílou odtéká do srdce a plic, následně pak do systémového oběhu. Za přítomnosti zkratů (spojek) portálního a systémového řečiště prochází část radioindikátoru mimo játra a dostává se do srdce předčasně. Kromě těchto portosystémových zkratů můžeme na sérii snímků posuzovat i event. neprůchodnost v.lienalis nebo v.portae.

Při tomto vizuálním hodnocení můžeme použít buď implicitní standardní formulaci normálového hodnocení, např.

Po intrasplenické aplikaci 99m-Tc pozorujeme na scintigramech
nejprve rychlý průchod radioindikátoru přes v.lienalis a v.portae
do jater, bez patrných porto-systémových zkratů.
Po obvyklém zpomalení v kapilárním řečišti jater pak
radioindikátor odtéká horní dutou žílou do srdce a plic.

nebo text patologického nálezu. V případě dobře patrné patologie můžeme obrazy spolu s textem vytisknout.

Vyznačení zájmových oblastí a konstrukce křivek

Pro kvantifikaci dynamiky průtoku radioindikátoru portálním a systémovým řečištěm je třeba vyznačit příslušné zájmové oblasti. Pomocí šipek nebo jezdce pod obrazem krokujeme obrazy ve studii a zviditelňujeme tak postupně jednotlivé struktury jimiž protéká radioindikátor. Zájmové oblasti vykreslujeme v pořadí:

ROI 1 ......... vena lienalis

ROI 2 ......... játra

ROI 3 ......... srdce + plíce

Event.

ROI 6 ......... tkáňové pozadí

Z vyznačených zájmových oblastí pak program vytvoří křivky časového průběhu průchodu a distribuce radioindikátoru.

Kvantifikace dynamiky průchodu radioindikátoru

Vhodným doplněním a zpřesněním vizuálního hodnocení průtoku radioindikátoru může být kvantifikace dynamiky průtoku pomocí matematické analýzy křivek z vyznačených zájmových oblastí. Pro křivky z oblastí v.lienalis, jater a srdce se stanovuje čas příchodu radioindikátoru, čas maxima, strmost (gradient) nárustu (vzestupným úsekem se prokládá lineární funkce) a poločas úniku radioindikátoru (sestupným úekem se prokládá exponenciální funkce). Výpočty jsou fakultativní, probíhají automaticky s možností manuální modifikace volby bodů na křivkách, výsledné parametry se spolu s křivkami a grafy proložených funkcí zobrazují na obrazovce k odsouhlasení či opakování výpočtu.

Obrazy význačných fází průtoku

Výše zmíněná analýza křivek kromě kvantifikace dynamiky průtoku slouží též ke konstrukci obrazů význačných fází průtoku radioindikátoru. Snímky odpovídající význačným bodům a úsekům na křivkám při jejich matematické analýze se sčítají a vytvoří obrazy význačných fází průtoku radioindikátoru: průtok v.lienalis, portální průtok, průtok játry a kardiopulmon. průtok. Tyto obrazy program popíše odpovídajícími textovými a časovými údaji. V rámečku dole můžeme upravit nebo doplnit text slovního hodnocení.

Závěrečný protokol

Na displeji se v horní části zobrazí obrazy význačných fází průtoku radioindikátoru spolu s časovými údaji, v střední části pak křivkyvýsledky kvantifikace dynamiky průtoku. V rámečku dole můžeme editovat text slovního hodnocení scintigrafických obrazů a závěrečného hodnocení – při předvolbě normálního hodnocení je nabídnuta standardní formulace normálového závěru :

Z á v ě r :
Vizuální hodnocení sekvenčních scintigramů i kvantitativní analýza
křivek svědčí pro normální průtokové poměry v portálním řečišti,
bez patrných portosystémových zkratů.

Nakonec můžeme základních údajů jako je jméno pacienta) vytisknout protokol, obsahující (kromě příslušné obrazy, kvantitativní parametry dynamiky průtoku, text slovního hodnocení, závěr a podpis - obr.3.16.1.

Zpět: Seznam komplexních programů