Zpět: Seznam komplexních programů

3.6. Komplexní vyhodnocování radionuklidové uroflowmetrie

Radionuklidová uroflowmetrie (UFM) slouží k neinvazivnímu vyšetření vyprazdňovací funkce močového měchýře a dynamiky průtoku mikce vývodnými močovými cestami. Získáme hodnoty maximálního a průměrného průtoku dolními močovými cestami, velikost rezidua v močovém měchýři a též přítomnost, lokalizaci a objem vesiko-ureteralního refluxu. Toto vyšetření se provádí jako nepřímá UFM po i.v. aplikaci nefrotropního radioindikátoru, nebo jako přímá UFM po aplikaci radioindikátoru katetrem přímo do měchýře.

Střádání dat

U nepřímé UFM aplikujeme 1 až 2 hodiny před vyšetřením cca 100 MBq 99mTc-DTPA nebo MEG3. Dále nemocný vydatně pije, ale nesmí močit. Při přímé UFM se těsně před vyšetřením naplní močový měchýř pomocí katetru 50-100 MBq 99mTc ve fyziologickém roztoku až do pocitu tlaku. Vlastní vyšetření se pak v obou případech provádí stejně.

Detektor kamery opatřený příslušným kolimátorem je otočen tak, že jeho osa probíhá horizontálně. Vyšetřujeme vsedě na křesle se zabudovaným odvodným trychtýřem (ústícím do kalibrovaného válce), zády k detektoru. Muže příp. vyšetřujeme ve stoje, čelem k detektoru.

Doporučený režim střádání:

matice 64x64 , 16 bit , předvolba 180 snímků po 1 sec.

Kameru nastavíme tak, aby močový měchýř byl v dolní části zorného pole. Jakmile je pacient připraven, spustíme střádání studie a po asi 10 sec. vyzveme pacienta, aby začal močit. Po skončení mikce storujeme ještě asi 10-15 sec. a studii ukončíme. Pomocí kalibrovaného odměrného válce změříme volum mikce a tuto hodnotu zapíšeme nebo vložíme do komentáře ke studii.

Vyhodnocování studie

Po vyvolání scintigrafické studie v základním menu systému OSTNUCLINE spustíme komplexní program UFM - uroflowmetrie.

Vizuální hodnocení obrazů a značení ROI

Program nejprve zobrazuje serii sumačních snímků v průběhu mikce, spolu s hodnotami příslušných časových intervalů. Je zvolena kontrastní jasová a barevná modulace, aby lépe vynikl případný reflux. Tyto snímky jsou nabídnuty k předběžnému slovnímu hodnocení, a to buď implicitním standartním textem normálu, např.

“ Po spuštění dynamické studie začíná záhy mikce, při níž dochází k
dostatečně rychlému vyprazdňování močového měchýře s nízkým reziduem.
Na scintigrafických obrazech naplněného měchýře a močových cest není
pozorovatelný veziko-ureterální reflux.

Z á v ě r :
Radionuklidová uroflowmetrie ukazuje normální průtok mikce a nízké
měchýřové reziduum, neprokazuje
veziko-ureterální reflux.

Podpis: MUDr. “ ,

nebo předvolenou patologickou formulací, popř. vložením volného textu. Sérii obrazů včetně textu můžeme v patologických případech vytisknout.

Vymezení zájmových oblastí:

ROI 1 .......... naplněný močový měchýř
ROI 2 .......... oblast tělového pozadí
fakultativně pro posouzení refluxu:
ROI 3 .......... levý ureter a pánvička
ROI 4 .......... pravý ureter a pánvička

ROI 1 značíme zpravidla již na prvním obrázku, pro další ROI krokujeme postupně snímky ve studii tak, aby se zobrazily uretery nebo struktura pozadí. Nechceme-li kvantifikovat veziko-ureterální reflux, vyznačíme pouze oblasti ROI 1 a ROI 2.

Matematické zpracování křivek

Z vymezených ROI pak program vytvoří křivky časového průběhu radioaktivity během mikce; následuje jejich matematické zpracování. Provede se korekce na pozadí a na volumové křivce měchýře se automaticky (s možností ruční modifikace) vymezují úseky naplněného měchýře a rezidua (vyprázdněného měchýře). Na příslušný dotaz vložíme hodnotu volumu mikce změřené při vyšetření odměrným válcem. Tuto hodnotu program vztáhne k rozdílu četnosti impulsů mezi naplněným měchýřem a reziduem, čímž se stanoví přepočítávací faktor mezi počtem nastřádaných impulsů a volumem v mililitrech. Křivka močového měchýře kalibrovaná tímto faktorem se stává volumovou křivkou vyjadřující okamžitý volum měchýře [ ml.] během mikce. Z volumové křivky se stanovuje výchozí volum naplněného měchýře a měchýřové reziduum v ml.

Derivováním volumové křivky měchýře podle času vznirychlostní křivka mikce, jejíž každý bod udává okamžitou rychlost vyprazdňování měchýře, tj. okamžitý průtok při mikci v [ ml./sec.] . Na rychlostní křivce se pak automaticky vymezují tři význačné body: začátek mikce, konec mikce a bod maximální rychlosti mikce.

Na obrazovce se pak simultánně zobrazí volumová i rychlostní křivka spolu s časovou osou [ sec.] a volumovou osou [ ml./sec.] , a pod ní se zobrazí vypočtené urodynamické paramery - volum naplněného měchýře, volum mikce a měchýřové reziduum [ ml.] , doba trvání mikce, maximální a průměrná rychlost mikce [ ml./sec.] , UFM-index:Max. UFM-index = , Stř. UFM-index = ,

kde Qmax je maximální průtok mikce, Qmean je průměrný průtok mikce a Vmik je volum mikce. UFM-index je veličina, která bere v úvahu maximální a průměrný průtok mikce ve vztahu k celkovému volumu mikce.

Pokud byly vymezeny ROI2 a ROI3 (tj. uretery příp. s pánvičkami), následuje kvantifikace veziko-ureterálního refluxu. Křivky časového průběhu radioaktivity v ureterech a pánvičkách ledvin se korigují na pozadí, vyhlazují a kalibrují, čímž vznikají křivky okamžitého volumu moči v ureterech a pánvičkách ledvin. Tyto křivky se zobrazují, fotografují a hodnotí z hlediska přítomnosti a závažnosti veziko-ureterálního refluxu.

Závěrečný protokol

Nakonec následuje zobrazení nejdůležitějších parametrů UFM spolu se slovním hodnocením vkládaným během vyhodnocování nebo generovaným automaticky. Průtok mikce se komentuje (normální-snížený) pomocí hodnoty UFM-indexu, který bere v úvahu průtok mikce ve vztahu k volumu mikce. Lze modifikovat nebo doplnit slovní hodnocení a napsat závěr a podpis hodnotícího lékaře. Takto připravené obrazové, kvantitativní a slovní údaje se pak tisknou v závěrečném protokolu - obr.3.6.1.

Poznámka:
Při volumu mikce pod cca 100 ml. u dospělých a pod cca 70 ml. u dětí uvedeme ve slovním hodnocení poznámku, že vypočtené hodnoty jsou vzhledem k malému volumu mikce nespolehlivé.

Struktura programu UFM

Komplexní program UFM se skládá z následujících částí (schopných samostatné funkce):

UFM 1 - zobrazení série obrazů, slovní hodnocení, značení ROI
UFM 2 - zpracování křivek, kvantifikace urodynamiky, tisk protokolu

Z této struktury zároveň plyne, jak pokračovat po přerušení programu nebo při opětovném spuštění programu za účelem opakování určité části výpočtů.

Zpět: Seznam komplexních programů