Bratrovražedná válka v zájmu západních mocností

PRAVDA O UKRAJINĚ:
-
Zločinná bratrovražedná válka vyvolaná fašistickým pučem -

Letmý nástin historického pozadí
Oba národy, obývající rozsáhlé území dnešní Ukrajiny, patří do velké "rodiny" národů slovanských
(do této skupiny patří národy: Polský, Český+Slovenský, Ruský+Ukrajinský+Běloruský, Bulharský, Srbský+Chorvatský+Slovinský...). Pravda, jsou zde určité rozdíly v jazykových a kulturních i společenských tradicích obyvatel ukrajinské a ruské národnosti. Tyto rozdíly, včetně rozdílů v hospodářské úrovni, se však dařilo od 20.let 20.stol. postupně vyrovnávat a po celá desetiletí (s výjimkou tragických let 2.svět.války, kdy se některé síly na Ukrajině hanebně postavily na stranu německých agresorů) Ukrajinci a Rusové harmonicky spolu žili *) ve společné vlasti a svými rozdíly se vzájemně doplňovali a obohacovali (můžeme zde ponechat stranou některé excesy, především během Stalinské diktatury, používané často jako záminka k rozporům).
*) Historické rozpory, ukrajinský nacionalismus
Historický vývoj vztahů mezi Ukrajinci a okolními národy a státy byl však velmi složitý a rozporuplný. Carské Rusko, Polsko či Maďarsko (Uhersko) neuznávaly Ukrajince jako samostatný národ
(pouze Slováci a později Československo se k Ukrajincům stavělo vstřícně - Podkarpatská ukrajina). V reakci na vzniklý národnostní útlak se vyvinul ukrajinský nacionalismus. Bylo by zcela pochopitelné a legitimní, kdyby se jednalo o vlastenecké usilování o vytvoření vlastního ukrajinského státu (tak jak naše nenásilné Národní obrození nakonec vyústilo ve vymanění z německého útlaku a vytvoření samostatného Československa). I ostřejší boje proti představitelům útlaku, moci a represivním silám by se daly tolerovat. Situace se však bohužel vyvinula jinak. Do vedení ukrajinských nacionalostů se dostali nenávistní a despotičtí šovinisté, kteří prosazovali násilí, terorismus a vraždění svých bližních (kteří by vytvoření ukrajinského státu většinou neodmítali), především polské a ruské národnosti, ale i Ukrajinců, kteří s tímto násilím nesouhlasili a odmítli se připojit.
   V období 1.světové války byl založen "Svaz pro osvobození Ukrajiny", později "Organizace ukrajinských nacionalistů". Tato organizace, do jejíhož čela se dostali radikální aktivisté A.Melnyk a S.Bandera, v SSSR a Polsku páchala teroristické útoky a vraždy, po r.1933 s podporou hitlerovského fašismu. Tato zločinná aktivita vyvrcholila po přepadení SSSR nacistickým Německem. Nacionalistické síly na Ukrajině se hanebně postavily na stranu německých agresorů a využily situaci k vypalování vesnic a vyvražďování především Poláků a dalších národností (zavraždili více než 100 000 civilních občanů, brutalitu Banderovců odsuzovali i hitlerovští esesáci!). Hrůzné zločiny Banderovců se dají přirovnat jedině k řádění Ustašovců v Jugoslávii
(viz "Jugoslávie"). Ještě několik měsíců po skončení 2.světové války pokračovaly některé teroristické akce, které S.Bandera řídil ze svého štábu v americké okupační zóně v Německu (demokratickým Američanům to jaksi nevadilo...; - již chystali studenou válku) - odtud pochází název "Banderovci" pro ukrajinské nacionalisty a teroristy (i když S.Bandera bohužel nebyl jediným šéfem nacionalistických vrahů na Ukrajině..).
 
  Po skončení 2.světové války byl v Ukrajinské svazové republice veškerý nacionalismus eliminován, propagovala se spíš opačná tendence - internacionalismus, tolerance a spolupráce všech národů. Rovněž vztahy s okolními státy byly na docela dobré úrovni a byla reálná šance postupně zapomenout na dřívější křivdy a nepřátelství.
   Situace se však začala měnit po rozpadu Sovětského svazu. V r.1991 byla vyhlášena samostatná republika Ukrajina, jejím prvním prezidentem se stal L.Kravčuk. Prvními popudy k nestabilitě byla velmi špatná hospodářská situace Ukrajiny (podobně jako v ostatních postsocialistických zemích došlo k rozkradení a likvidaci větší části průmyslu), avšak již se začaly formovat nacionalistické skupiny. V červnu 1994 byl prezidentem zvolen L.Kučma, došlo k částečné stabilizaci. Při volbách v r.2004 došlo k ostrým sporům a nepokojům, v nichž se jednotlivé strany obviňovaly ze zmanipulování voleb. Tyto nepokoje vyústily v tzv. "oranžovou revoluci", při níž se k moci dostali V.Juščenko a J.Tymošenková. V této době dostaly větší podporu nacionalistické síly a zvýšila se korupce. V únoru r.2010 byl však prezidentem zvolen V.Janukovič, na 2.místě v počtu hlasů byla J.Tymošenková (opět vznikly spory o výsledky voleb). Nastala dočasná, ale značně labilní, demokratická situace.

Bratrovražedná válka
V únoru 2014 došlo na západní Ukrajině, především v Kyjevě, k řadě demonstrací a nepokojů, vyvolaných masovou propagandistickou kampaní nacionalistických sil
(a režírovanou tajnými službami ze západu, především z USA; záminkou bylo odložení podpisu smlouvy s Evropskou unií). Centrem těchto událostí se stalo Náměstí Samostatnosti v srdci Kyjeva - Majdan Nezaležnosti, zkráceně Majdan (z arab. majdan, maydan, meydan, midan = náměstí, větší prostor, park). Najatí ozbrojení provokatéři vyvolali přestřelky s policií, řada lidí byla zastřelena, to vyvolávalo další vlny vášní a násilností.
   Tyto nepokoje a demonstrace vyústily fašistickým pučem *) který násilně svrhl stávajíci řádně zvolenou demokratickou vládu s prezidentem V.Janukovičem. K moci se dostal militantní nacionalista P.Porošenko
(původně jako loutka západních iniciátorů převratu, svým fundamentalismem jim však později poněkud "přerostl přes hlavu"). Místo umírněné a realistické politiky tolerance obou hlavních národů na Ukrajině a vyvážené spolupráce se Západem i s Ruskem, vypukl nacionalistický protiruský šovinismus. V důsledku toho se ruská část ukrajinského obyvatelstva, obývající především východní oblasti, oprávněně cítila být ohrožena perzekucí či dokonce genocidou ze strany nového Kyjevského režimu. Tento postup opravdu uskutečňuje tzv. "Pravý sektor" - uskupení krajně pravicových nacionalistických a militantních sil, v duchu fašistických tradicí Banderovců (bylo zmíněno výše). Důsledkem této situace jsou sebeobranné aktivity obyvatel především východních oblastí Ukrajiny, proti kterým nynější Kyjevský režim vede krutou bratrovražednou válku (nazývá je separatisty). Ukrajinská armáda (a s ní spolupracující bandité Pravého sektoru) na rozkaz samozvaných vládců z Kijeva masakruje své spoluobčany - rozpoutala proti nim opravdový teror !
*) Zjednodušeně řečeno, americké vojenské a ekonomické kruhy ke svým loupežným výpravám potřebují "spojence" - spolupachatele. K tažení proti Rusku, k získání jeho zdrojů, si jako politické a vojenské nástupiště připravily Ukrajinu, kde zrežírovaly a zaplatili si násilný puč proti legitimní vládě, dosadili fašistickou juntu a vyvolaly tím občanskou válku...
   V perzekucí postižených regoinech na východní Ukrajině byly založeny dvě autonomní republiky: Doněcká a Luganská
(podle názvu hlavních měst). Jejich představitelé a většina občanů si nepřeje úplné odtržení od Ukrajiny (či připojení k Ruské federaci), ale jen ukončení násilí, automii a dodržování lidských práv. Kyjevská chunta je přesto neuznává a vede proti nim bratrovražednou občanskou válku.
   Je logické, že obrana proti tak brutálnímu násilí nemůže být pokojná, ale zákonitě též ozbrojená, se všemi tragickými důsledky na obou stranách. Ten, kdo se pokojně smíří s lumpárnou a násilím
(ba genocidou), bývá nemilosrdně smeten a skončí v "propadlišti dějin", ani "pes po něm neštěkne". Bohužel "nespravedlnost a nevděk světem vládne" *)! Banderovští aktivisté "pravého sektoru" by bez mrknutí oka postříleli či podřezali všechny občany jiného názoru, kteří by se nedokázali bránit.
*) Svými postoji se proti tomu snažím v rámci svých skromných možností bojovat (nejen v tomto případě) a jistě nejsem sám. Náš hlas je však příliš slabý na to, aby dosáhl sluchu těch, kteří mají možnost a moc rozhodovat...
   Vedle mnoha vražd nevinných lidí obrovskou
(a nadlouho nevratnou) morální škodu v myslích lidí způsobilo masívní propagandistické "vymývání mozků" Ukrajinců, jejichž většina je nyní přesvědčena o nepřátelství či méněcennosti svých slovanských bratrů na východě. Šovinistická propaganda je z psychologického hlediska u mnohých lidí docela účinná - ono je to velmi pohodlné svalit vinu za všechny své chyby a nezdary na někoho jiného, na údajné nepřátele. A logicky občané ruské národnosti, proti kterým nynější kyjevská chunta vede perzekuci a teror, v tom budou cítit nepřátelství a špatnost ukrajinského národa jako takového...
Neblahou úlohu v šíření nepřátelství sehrála i ukrajinská uniatská církev, která se staví velmi netolerantně k pravoslavným věřícím.
   "Rozděl a panuj!" - to je historicky osvědčené heslo imperátorů. Intenzívní protiruská propagandistická kampaň na Ukrajině se děla v režii expertů amerických tajných služeb. S cílem znepřátelit bývalé partnery Rusko a Ukrajinu, podmanit si nejprve Ukrajinu a využít ji k posílení své vojenské převahy nad Ruskem.
   Sousední Rusko samozřejně sympatizuje se svými krajany kteří se dostali do této nouze a snaží se jim pomoci, avšak z důvodu dodržování pravidel mezinárodní politiky postupuje značně umírněně
(především zásluhou realistického a prozíravého prezidenta V.Putina). Přesto se ale stalo terčem propagandistické hysterie v západních masmédiích (naše se jako obvykle patolízalsky přidaly...), zvláště pod záminkou opětovného připojení Krymu :
Připojení ("anexe") Krymu
V rámci Sovětského svazu byl Krym v červnu 1954 postoupen Ukrajinské SSR
(z iniciativy N.Chruščeva; těžko ho za to vinit, sotva někdo mohl tušit, jak se za 50 let přátelská země obrátí..!.. - v zájmu a režii cizí mocnosti). Po vyhlášení samostatné Ukrajinské republiky v r.1991 byl Krym v jejím rámci autonomní samostatnou republikou Krym s vlastním prezidentem a vlastní ústavou. V rámci platné ukrajinské ústavy měl právo vyhlásit samostatnost prostřednictvím referenda. Po Kyjevském převratu proběhlo na Krymu referendum, v němž se asi 98% občanů vyslovilo pro vyhlášení nezávislosti. Krymský parlament pak požádal o připojení k Ruské federaci. Ruská duma to zakrátko schválila, čímž se Krym stal součástí Ruské federace - proběhlo to legálně podle ukrajinské, krymské i ruské ústavy. Nešlo zde o anexi ! Určitý kontingent ruských vojáků (cca 20 000, podle dohody mezi Ruskem a Ukrajinou) již na Krymu byl, tito vojáci spravovali přístav černomořské flotily v Sevastopolu; po připojení se podíleli i na obraně nově vzniklé federativní republiky Krym...
   Stávající Kyjevská vláda se proti tomu ostře postavila a nevyhovovalo to západním zájmům, byla rozpoutána masivní protiruská kampaň. Je ale faktem, že obyvatelé Krymu tím byli uchráněni agrese a teroru nynějšího Kyjevského režimu.

Pozn.: Hypoteticky, kdyby v Kyjevě v budoucnu byla ustavena seriózní demokratická vláda, mohlo by na Krymu proběhnout nové referendum, na jehož základě by parlament vyhlásil nezávislost a příp. požádal o připojení k Ukrajině - podobným legálním způsobem zmíněným výše. Tento scénář je však velmi nepravděpodobný...
   Byly zde i pádné politicko-obranné důvody. USA (které zosnovaly převrat na Ukrajině) plánovaly na Krymu zřídit svou vojenskou základnu, neboť je to jediný přístav v této oblasti, kde mohou kotvit velké válečné lodě. Ruská federace by tak byla vytěsněna z Černého moře a USA by ji bezprostředně ohrožovaly i raketami krátkého doletu. Širším plánem USA a NATO bylo zřízení útočných vojenských základen na Ukrajině v bezprostřední blízkosti hranic Ruské federace *)...
*) Dovede si někdo přestavit, jak by reagovaly USA na pokus rozmístit ruské raketové základny na mexické straně hranic USA-Mexiko..?..

Bratrské národy, obývající území po řadu desítiletí relativně vzkvétající Ukrajiny, tak byly opět vrženy do nesvárů, nepřátelství, vraždění v armádní a občanské válce, společenského a hospodářského úpadku...

Tuto absurdní občanskou válku nelze "vyhrát" a pokud se to některé straně dočasně podaří, bude to "Pyrrhovo vítězství". Rozpolcená a vnitřně rozdělená země se znepřáteleným obyvatelstvem a nefér vztahy s okolními státy bude zdrojem trvalého napětí, neklidu a problémů! Ukrajina, v níž by násilně zvítězil nynější Kyjevský režim, by se stala parazitující a morálně rozkladnou přítěží - jen by stále natahovala ruku po dotacích, nechala drancovat své nerostné bohatství cizím kapitálem, nechala na svém území zřizovat útočné vojenské základny a servilně by podporovala každou špatnost bohatých a mocných kruhů toužících po světovládě. Věřme že se tak nestane, nebo aspoň ne na dlouho. Hrdých a přitom tolerantních a kultivovaných lidí je nepochybně i na Ukrajině dost, jen je zatím není "slyšet" v pokřiku politických podvodníků a nenávistných buranů.
   Za stávající situace se jako jediné rozumné a schůdné řešení patrně jeví fedarativní uspořádání a úplné odzbrojení a neutralita..?.. Předchozímu prezidentu V.Janukovičovi se vyčítalo, že se zdráhal podepsat asociační dohodu s Evropskou unií
(po revizi některých nevýhodných podmínek by však pravděpodobně nakonec k podepsání došlo). Nynější ukrajinská vláda horlivě nabízí rychlé podepsání této dohody. Od představitelů EU by však za stávající situace bylo nanejvýš čestné a prozíravé, kdyby nyní tuto dohodu odmítli podepsat, nebo ji podmínili dodržováním základních demokratických práv a především okamžitým zastavením násilí a vraždění svých občanů ve východní části ukrajinskou vládou!
Nestalo se tak, 27.června 2014 byla z politických důvodů v Bruselu podepsána ekonomická část této asociační smlouvy. EU si tak pravděpodobně "zavařila" na vážné problémy, možná již v brzké budoucnosti..?..

Pokus o objektivní pohled
Nepovažuji za užitečné v tomto textu "papouškovat" nepravdy a polopravdy, které na nás denně chrlí zmanipulovaná propaganda. Účelem našeho zamyšlení není polemika, nýbrž snaha o nezávislý pohled z jiného zorného úhlu. Některé čtenáře, kteří nekriticky přijali za své to, co se jim oficiálně předkládá, to možná popudí. Nechť zůstanou v klidu, jejich názor respektuji a nic jim nevnucuji. Věřím však, že řada čtenářů, kteří jsou zvyklí samostatně přemýšlet a brání se "vymývání mozků", se zamyslí nad tím, že všechno je mnohem složitější a pravda někdy může být i úplně jinde -
(možná i jinde než si myslím já..?!..). Uvítám Vaše osobní názory a postřehy.
   Válku, jako krajní projev násilí, však každopádně považuji na největší zločin a lumpárnu. Z tohoto hlediska odsuzuji obě strany. Ujišťuji, že k jedné ani druhé straně nemám žádné osobní vazby ani zájmy, mou motivací je pouze a jedině snaha o pravdivý objektivní pohled a spravedlivé posouzení. Abychom neodsuzovali oběti když se snaží bránit a neoslavovali útočníky a vrahy..!..
   Jsem si vědom, že v tomto zamyšlení se pouštím na "tenký led": jako fyzik, hloubající v tichu laboratoře nad záhadami a zákonitostmi přírody a Vesmíru
(a částečně tak odtržený od běžného života), se nevyznám v politice a ani se o ni vlastně nezajímám. Nejsem tedy kompetentní *). Důvod mého postoje však není politologický, ale morální.
*) Na druhé straně však určitý "tréning" v metodologii vědeckého bádání, založeného na objektivním kritickém a skeptickém uvažování ("
Přírodní zákony, modely a fyzikální teorie"), mne naučil určité soudnosti a "imunnitě" vůči šarlatánství, manipulaci propagandou a demagogií všeho druhu. Dovedu tak trochu "číst mezi řádky" a i když třebas ne odborně, tak intuitivně (z frazeologie a způsobu argumentace) vytuším a poznám lež či polopravdu...
Pozn.: 
Toto je jen provizorní verze mého diskusního stanoviska k této smutné záležitosti, napsaná v Ostravě, v červenci 2014. Přijde postupně upravit a doplnit. A jelikož bohužel tragické události stále pokračují, též příležitostně aktualizovat...

Antropický princip aneb kosmický Bůh Věda a náboženství
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

RNDr. Vojtěch Ullmann