Krásy a tajemství přírody, vesmíru a naší duše. Věda pro zdraví a lepší život lidí na světě.

Astro Nukl Fyzika :
- jaderná fyzika - astrofyzika -
- kosmologie - filosofie -

AstroNuclPhysics
***************************
Systém AstroNuklFyzika
představuje řadu vzájemně propojených odborných pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky včetně některých aplikací, teorie relativity, astrofyziky, kosmologie a přírodovědně-filosofických úvah, doplněných pasážemi z oblasti kultury, duchovní hudby a okrajově i pár postřehů a stanovisek společenských.
Struktura www-stránek:
Kliknutím na některý ze čtyř tématických rámů se otevře příslušná stránka, na níž je v užším levém rámečku uveden obsah (seznam materiálů) konkrétního okruhu. Jednotlivé materiály spouštíme klikáním na příslušná hesla v levém pásu - vybrané téma se otevře a zobrazí se v širokém hlavním rámečku.
Chceme-li přejít na jinou základní oblast, klikneme na "
čTitulní strana", což je tato strana, na níž volbou opět jednoho z tématických rámů vybereme novou základní oblast.
Pozn: Při přechodu z úvodní stránky se spolu se seznamem vlevo nejprve zobrazí úvodní text charakterizující obsah oblasti a opatřený osobními poznámkami autora.
Pro zobrazení textu materiálů v celém okně obrazovky použijeme menu v níže uvedené tabulce:
í

Při shora uvedeném otvírání rámů s tématickými okruhy je trvale zobrazen obsah v levém pruhu a vlastní materiály se zobrazují v okně vpravo - to je přehledné z hlediska přecházení mezi jednotlivými tituly.
Pro studium konkrétního vybraného titulu však může být výhodnější jeho zobrazení v plném okně obrazovky :

Volba titulů pro zobrazení v celém okně obrazovky :
O autorovi

Omluva k chybám a zkreslením:
Systém AstroNuklFyzika se průběžně doplňuje a upravuje. Omlouvám se proto jednak za některé chyby a nekonzistence, které při tvorbě a úpravách vznikají, jednak za nekompletnost - další témata budou postupně doplněna, některá hesla která jsou zatím neaktivní budou zprovozněna. Při transformaci textů z jiných editorů došlo na některých místech ke zkreslené a destrukci matematických vzorců - bude postupně opraveno. ...Děkuji za pochopení...

Omluva kolegům specialistům
Pokud si tyto materiály otevře někdo z kolegů fyziků, profesionálně pracujících v oblasti jaderné fyziky a aplikací záření (ve výzkumu, průmyslu, medicíně), teoretické fyziky či astrofyziky a kosmologie, musím se omluvit, pokud tam nenajde nic pro sebe nového a zajímavého. Avšak, jak mohu soudit z vlastní zkušenosti, číst něco, co již znám odjinud, může činit potěšení - zvláště když je to podáváno z jiného úhlu pohledu.
  V konkrétních specializovaných materiálech se snažím též o určitý přesah do sousedních oborů (někdy i vzdálenějších) a o zasazení určitého speciálního poznatku do širších souvislostí přírodovědných. Takže např. lékař při četbě částí RTG diagnostika, Radioterapie, Nukleární medicína, se může dozvědět leccos zajímavého o jaderné fyzice, elementárních částicích a příp. o souvisejících procesech ve vesmíru. A naopak fyzik se zase v kapitolách Jaderná fyzika, Ionizující záření, Detekce záření, může dočíst o procesech v buňkách, biologických účincích záření, diagnostice a terapii některých onemocnění...

Radost z poznání
Vědecké poznání nových, často dříve netušených jevů a krása architektury jejich vzájemných vztahů, vyjádřených v přírodních zákonech, poskytuje přemýšlivému člověku neskonalou radost z poznání "jak funguje náš svět", jaká je podstata věcí a událostí. Tento vnitřní pocit je duchovního charakteru, ne nepodobný "náboženskému vytržení" či samádhi při meditaci. Vede nás to k hluboké úctě před velkolepostí skrytého řádu a "rozumu", který je imanentně vtělen v bytí. Prostřednictvím vnitřně pochopeného vědeckého poznání můžeme dosáhnout osvobození od pout malichernosti a sobectví, dosáhnout zduchovnění našeho chápání světa a zušlechtění vzájemných vztahů mezi sebou i k živé a neživé přírodě.
Je toho však stále mnoho, co zatím nevíme a možná ani netušíme. Další dobrodružství poznání nás ještě čekají!
  Základním motivem pro vytvoření těchto stránek je touha po poznání - poznání těch mnohdy skrytých, nejvnitřnějších a nejzákladnějších mechanismů a zákonitostí, kterými se řídí náš svět. A přátelské sdílení inspirace a radosti z poznávání krás a tajemství přírody a vesmíru s ostatními kolegy a "spřízněnými dušemi" na této cestě...

Uvítám připomínky, názory a vlastní poznatky čtenářů
vojtech.ullmann@fno.cz

Cesta poznání
Když se člověk v mládí vydává na cestu poznání, neví a neumí skoro nic. Má jen hlavu otevřenou a v srdci touhu poznat a pochopit všechno. Pak celý život zvolna chodí po břehu oceánu neznámého a skromně sbírá střípky poznání. Na konci své cesty však často musí přiznat, že toho nezná o mnoho víc než na začátku. Poznal a pochopil sice hodně dílčích poznatků z fungování světa - současné poznání nás naplňuje radostí! Avšak ta nejvnitřnější podstata všech jevů a událostí, prapříčina všeho, je nám snad stejně vzdálena jako na začátku..?!..
Osobní omezenost ... 
Člověk by toho chtěl tolik poznat - prozkoumat, prostudovat, pochopit, předat dál - avšak času a sil se nedostává… Dnes chápu mnohé věci, které jsem dříve nechápal; ale zase přestávám rozumět jiným věcem, které jsem předtím pokládal za samozřejmé…
Například: kvantová fyzika (podstata stochastického chování interakcí?), elektrodynamika (původ elektrických sil, magnetismu - jaká struktura v elektronu svým pohybem budí magnetické pole? - resp. zhuštěninou jakého unitárního pole je elektron??) .. a mnohé další... Je otázka, zda je to postupným "blbnutím" s přibývajícím věkem, nebo tím, že v mládí se člověk snažil rychle uchopit a uplatnit stávající poznatky, aniž tolik přemýšlel o vnitřní podstatě..?..
  Můj názor na vztah vědy a rozvoje společnosti: Co největší skromnost v osobním životě a maximální úsilí ve vědeckém poznávání, spolu s pěstováním kultury, umění, smyslu pro dobro a krásu. Jedině tyto hodnoty můžeme odkázat dalším generacím; nikoli pomíjivé materiální "statky". Zachovat si prostotu srdce a zrát k moudrosti ducha.
  Je velká škoda, že máme jen jeden život, který je příliš krátký - pouhý pranepatrný okamžik ve vývoji Vesmíru. Spousta úžasných možností, různých cest života, poznání, tvorby, krásy, je tak pro nás nedosažitelná. Ať si vybereme kteroukoli cestu (nebo je nám tato cesta okolnostmi vybraná), bude to pouze jedna z mnoha jiných možných, na nichž zůstalo mnoho nesplněného...
  Nevydal jsem se cestou "sbírání" vědeckých titulů a hodností. Vzhledem ke své osobní skromnosti a neokázalosti jsem neaspiroval ani na veřejná uznání, vedoucí funkce či společenské postavení. Nemám potřebu nikomu poroučet ani se nad nikoho vyvyšovat, stejně jako ne nikoho bezhlavě poslouchat - uznávám jen sílu objektivních argumentů... Mou jedinou "ctižádostí" v tomto směru je poznat a pochopit, jak funguje náš svět? Od fyzikálních polí a elementárních částic, přes atomy, molekuly, látky, až po hvězdy, galaxie a celý Vesmír. A též život - biologické systémy. I když toto není má odborná "parketa", považuji zvláště molekulární biochemii a genetiku, subcelulární a buněčnou biologii, za nejzajímavější partie přírodovědy, spolu se "svou" jadernou fyzikou, astrofyzikou a kosmologií... A vzájemně sdílet, doplňovat si a tříbit toto poznání s ostatními kolegy a zájemci - bez ohledu na jejich formální vzdělání, tituly, hodnosti, společenské postavení (nafoukané "elitáře" však moc nemusím...). I diskuse s pracovníky jiných oborů, s laiky či studenty, kteří se s danou oblastí teprve seznamují, může obohatit naše profesní pojetí o nové úhly pohledu.
Fyzik - "zapadlý vlastenec" 
Tímto přirovnáním se dá, s trochou nadsázky, vyjádřit mé osobní postavení - symbolicky i doslova. Z hlediska společenských postojů je mi skutečně blízké vlastenectví v duchu našeho Národního obrození ("Československo - naše vlast": češství + slovanství, při respektování a přátelství ke všem národům - internacionalismus). A jako fyzik se pohybuji v ústraní, v prostředí vzdáleném od velkých výzkumných center, finančních zdrojů a dotací. Vnitřně hluboce zapálený pro svůj obor, avšak většinou bez možností uplatnit a prosadit své ideje, zkušenosti a přístupy. Tak se to v životě vyvinulo (pár poznámek k tomu je v pasážích "O autorovi ", "Jaderná a radiační fyzika - poznámky autora" a "Teorie relativity, astrofyzika - poznámky autora"); obecně je to do značné míry dáno skromnou a introvertní povahou...

Poznámka k tématickému okruhu Společnost - Filosofie - názory - postoje :
  Do odborně zaměřených stránek AstroNuklFyzika je tento tématický okruh zařazen jen zcela okrajově a vyjadřuje mé osobní názory a postoje, vzniklé na základě životní zkušenosti. Snažím se vždy o objektivní pohled a hodnocení, bez jakýchkoli osobních zájmů a ambicí, nezávisle na momentálně vládnoucí ideologii a trendech vnucovaných masmédii. Proto se tento pohled snad může někomu jevit jako nekonformní a kontroverzní. Budu přesto rád, když se i nad těmito tématy čtenáři zamyslí. Pokud někdo z Vás, vážení čtenáři, má jiný názor - který respektuji! - a mé postoje ho pozlobí a naštvou, věřte že se jedná o nedorozumění: jakožto lidé dobré vůle*) jsme "na jedné lodi" a ve svých stanoviscích mluvím i za Vás, jen možná z jiného úhlu pohledu.
*) Nepředpokládám, že by tyto stránky četli lidé jiné vůle než dobré...
  Straním jen všemu, co slouží ku prospěchu dobrým a slušným lidem, jejich vzájemné rovnosti, svobodě, toleranci, spolupráci, spravedlnosti, rovným možnostem vzdělání a všestranného rozvoje. Jevy a trendy opačné pak pranýřuji a nazývám je pravým jménem. Věřím v převládající lidskou moudrost, dobrotu a ušlechtilost, kterou je třeba kultivovat a chránit před zvůlí sobeckých, pyšných a svévolných lidí. Toto by mělo být hlavním úkolem levicových směrů.
  Pokud někteří z čtenářů nepoznají, že se jedná o dobře míněný pohled z jiného úhlu a nechtějí o tom střízlivě a bez emocí přemýšlet, pak bych si dovolil poprosit, aby místo zlosti a negativního naladění ignorovali celý tento tématický okruh a nedávali jej do souvislosti s ostatními odbornými tématy na těchto stránkách. Akcentuji vždy to, co lidi spojuje a nikoliv co je rozděluje! Prosím o laskavou toleranci k různým názorům a postojům, jakožto projevům pestrosti a různorodosti našeho překrásného světa.

§ Šťastné ať jsou všechny bytosti ! §  
Tři hlavní přednosti člověka jsou:
Vůle svobodná, vědění a ctnost.
Bez vědění je však volnost marná.
Vědění bez ctnosti nedává užitku.
Vědění bez lásky rodí jen pýchu.
Láska bez vědění snadno zabloudí.
sv. Bernard de Clairvaux

Antropický princip aneb kosmický Bůh   |   Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu
Věda a víra Krby, udírny, pergoly Japonská zahrada
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann

Kde vznikal systém "AstroNuklFyzika":
Pracovna fyzika na KNM Ostrava-Poruba Elektronická a fyzikální laboratoř
Můj pracovní stůl s vývojovým počítačem Vedlejší stůl s pomůckami a literaturou
Fyzikální pracovna po rekonstrukci Skříňka s fyzikálně-elektronickými didaktickými pomůckami
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba Koncepty obrázků a textů jsem si připravoval doma (nebo na chalupě), pak je na pracovišti přepisoval a překresloval do elektronické formy

Všechny obrázky obsažené v systému "AstroNuklFyzika" byly autorem vlastnoručně nakresleny nebo vyfotografovány